Wednesday, 30 December 2015 17:19

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przez firmę Vratis postępowania na wybór wykonawcy planowanej usługi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP została wybrana oferta złożona przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, który w przypadku otrzymania przez firmę Vratis dofinansowania zrealizuje usługę w następującym zakresie:

Zrównoleglenie obliczeń na wielu kartach GPU dla wybranego zagadnienia z wykorzystaniem technologii CUDA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Analiza istniejącego kodu
 • Stworzenie konwertera OpenFOAM - SpeedIT Flow do danych przygotowanych do obliczeń równoległych
 • Implementacja komunikacji pomiędzy kartami w standardzie MPI
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych metod rozwiązywania układów równań liniowych
 • Stworzenie równoległej implementacji programu gico
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych wprowadzających zmiany do równań prędkości i ciśnienia w związku z użyciem modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych związanych z dodatkowymi równaniami w modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległych implementacji warunków brzegowych specyficznych dla dodatkowych równań w modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległej implementacji programu gpiso i gsimple
 • Walidacja opracowanego kodu oraz przygotowanie dokumentacji

Friday, 11 December 2015 12:38

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z aplikowaniem przez Vratis Sp. z o.o. do konkursu w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniżej opisanych usług.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Zamawiający

Vratis Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

NIP: 8942945006

tel. 71 707 34 19, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Przedmiot zamówienia

SpeedIT Flow to innowacyjne i unikatowe w skali światowej oprogramowanie do symulacji przepływów (ang. Computational Fluid Dynamics). W przeciwieństwie do innych rozwiązań obliczenia związane z algorytmami przepływu zostały całkowicie przeniesione na kartę graficzną, dzięki czemu rozwiązanie danego zagadnienia fizycznego jest kilkukrotnie szybsze od konkurencyjnych rozwiązań. W aktualnej wersji produkt pozwala na symulacje przepływu płynów stacjonarnych i niestacjonarnych nieściśliwych. Oprogramowanie ma to ograniczenie, że można uruchomić je tylko na jednej karcie GPU i celem projektu jest zrównoleglenie obliczeń na wielu kartach GPU dla wybranego zagadnienia z wykorzystaniem technologii CUDA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Analiza istniejącego kodu

- Stworzenie konwertera OpenFOAM - SpeedIT Flow do danych przygotowanych do obliczeń równoległych

- Implementacja komunikacji pomiędzy kartami w standardzie MPI

- Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych

- Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych metod rozwiązywania układów równań liniowych

- Stworzenie równoległej implementacji programu gico

- Walidacja opracowanego kodu oraz przygotowanie dokumentacji

Istnieje możliwość zapoznania się przez potencjalnego wykonawcę z istniejącym oprogramowaniem przed złożeniem oferty, po wcześniejszym zobowiązaniu się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

Kod CPV: 48000000-8, 48461000-7, 48462000-4

3. Wymagania i warunki Zamawiającego

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada potencjał techniczny;   oraz

- jednostki naukowe spełniające kryterium kwalifikowalności w ramach poddziałania (posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki);   oraz

- nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

· posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Przesłana do Zamawiającego oferta musi być ważna min. 4 miesiące.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 02.05.2016 do dnia 31.10.2016

5. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

a. Cena brutto - maksymalnie 40 pkt.

A = (K min./Kx)*40

A – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto

K min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Kx – cena brutto rozpatrywanej oferty

b. Doświadczenie osoby oddelegowanej przez Oferenta do realizacji projektu w programowaniu kart graficznych wykorzystujących technologię CUDA – maksymalnie 42 pkt.

B = P / Pmax * 42

B – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w obszarze programowania kart graficznych

P = 3*∑ZP + ∑AP

ZP – liczba zleceń z przemysłu w których wykorzystywane było programowanie kart graficznych i w których osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta brały udział,

AP – artykuły i publikacje naukowe dotyczące programowania kart graficznych których autorami lub współautorami są osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta,

P max – maksymalny współczynnik P ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie.

c. Doświadczenie osoby oddelegowanej przez Oferenta do realizacji projektu w zastosowaniach numerycznej mechaniki płynów – maksymalnie 18 pkt.

C = N / Nmax * 18

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w obszarze numerycznej mechaniki płynów,

N = 3*∑ZN + ∑AN

ZN – liczba zleceń z przemysłu w których wykorzystywane była numeryczna mechanika płynów w których osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta brały udział,

AN – artykuły i publikacje naukowe dotyczące numerycznej mechaniki płynów których autorami lub współautorami są osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta,

N max – maksymalny współczynnik N ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (A+B+C). W przypadku gdy wpłynie jedna oferta zamawiający ma prawo dokonać jej wyboru, jeżeli spełnia one wszystkie kryteria wyboru.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert.

6. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć osobiście w biurze Zamawiającego przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu w godzinach 9:00-16:00; pocztą na adres Vratis Sp. z o.o., ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław lub mailowo na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta w odpowiedzi na postępowanie w ramach Projektu 2.3.2 POIR Bon na innowacje dla MŚP”.

Ofertę złożyć należy do dnia 21 grudnia 2015 – decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.

7. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

3) Przed upływem składnia ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty

Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku postępowania przez Zamawiającego.

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa pod warunkiem zawieszającym uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP.

 

Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.