EU-funded projects

Wybór wykonawcy usługi

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przez firmę Vratis postępowania na wybór wykonawcy planowanej usługi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP została wybrana oferta złożona przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, który w przypadku otrzymania przez firmę Vratis dofinansowania zrealizuje usługę w następującym zakresie:

Zrównolegnienie obliczeń na wielu kartach GPU dla wybranego zagadnienia z wykorzystaniem technologii CUDA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Analiza istniejącego kodu
 • Stworzenie konwertera OpenFOAM – SpeedIT Flow do danych przygotowanych do obliczeń równoległych
 • Implementacja komunikacji pomiędzy kartami w standardzie MPI
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych metod rozwiązywania układów równań liniowych
 • Stworzenie równoległej implementacji programu gico
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych wprowadzających zmiany do równań prędkości i ciśnienia w związku z użyciem modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych związanych z dodatkowymi równaniami w modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległych implementacji warunków brzegowych specyficznych dla dodatkowych równań w modelu turbulencji
 • Stworzenie równoległej implementacji programu gpiso i gsimple
 • Walidacja opracowanego kodu oraz przygotowanie dokumentacji

Zapytanie ofertowe

W związku z aplikowaniem przez Vratis Sp. z o.o. do konkursu w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniżej opisanych usług.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Zamawiający

Vratis Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

NIP: 8942945006

tel. 71 707 34 19, email: info@vratis.com

2. Przedmiot zamówienia

SpeedIT Flow to innowacyjne i unikatowe w skali światowej oprogramowanie do symulacji przepływów (ang. Computational Fluid Dynamics). W przeciwieństwie do innych rozwiązań obliczenia związane z algorytmami przepływu zostały całkowicie przeniesione na kartę graficzną, dzięki czemu rozwiązanie danego zagadnienia fizycznego jest kilkukrotnie szybsze od konkurencyjnych rozwiązań. W aktualnej wersji produkt pozwala na symulacje przepływu płynów stacjonarnych i niestacjonarnych nieściśliwych. Oprogramowanie ma to ograniczenie, że można uruchomić je tylko na jednej karcie GPU i celem projektu jest zrównoleglenie obliczeń na wielu kartach GPU dla wybranego zagadnienia z wykorzystaniem technologii CUDA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Analiza istniejącego kodu

Stworzenie konwertera OpenFOAM – SpeedIT Flow do danych przygotowanych do obliczeń równoległych

Implementacja komunikacji pomiędzy kartami w standardzie MPI

Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych funkcji do dyskretyzacji operatorów różniczkowych

Stworzenie równoległych implementacji wykorzystywanych metod rozwiązywania układów równań liniowych

Stworzenie równoległej implementacji programu gico

Walidacja opracowanego kodu oraz przygotowanie dokumentacji

Istnieje możliwość zapoznania się przez potencjalnego wykonawcę z istniejącym oprogramowaniem przed złożeniem oferty, po wcześniejszym zobowiązaniu się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

Kod CPV: 48000000-8, 48461000-7, 48462000-4

3. Wymagania i warunki Zamawiającego

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada potencjał techniczny;   oraz

jednostki naukowe spełniające kryterium kwalifikowalności w ramach poddziałania (posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki);   oraz

nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

· posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Przesłana do Zamawiającego oferta musi być ważna min. 4 miesiące.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 02.05.2016 do dnia 31.10.2016

5. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

a. Cena brutto – maksymalnie 40 pkt.

A = (K min./Kx)*40

A – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto

K min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Kx – cena brutto rozpatrywanej oferty

b. Doświadczenie osoby oddelegowanej przez Oferenta do realizacji projektu w programowaniu kart graficznych wykorzystujących technologię CUDA – maksymalnie 42 pkt.

B = P / Pmax * 42

B – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w obszarze programowania kart graficznych

P = 3*∑ZP + ∑AP

ZP – liczba zleceń z przemysłu w których wykorzystywane było programowanie kart graficznych i w których osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta brały udział,

AP – artykuły i publikacje naukowe dotyczące programowania kart graficznych których autorami lub współautorami są osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta,

P max – maksymalny współczynnik P ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie.

c. Doświadczenie osoby oddelegowanej przez Oferenta do realizacji projektu w zastosowaniach numerycznej mechaniki płynów – maksymalnie 18 pkt.

C = N / Nmax * 18

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w obszarze numerycznej mechaniki płynów,

N = 3*∑ZN + ∑AN

ZN – liczba zleceń z przemysłu w których wykorzystywane była numeryczna mechanika płynów w których osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta brały udział,

AN – artykuły i publikacje naukowe dotyczące numerycznej mechaniki płynów których autorami lub współautorami są osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta,

N max – maksymalny współczynnik N ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (A+B+C). W przypadku gdy wpłynie jedna oferta zamawiający ma prawo dokonać jej wyboru, jeżeli spełnia one wszystkie kryteria wyboru.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert.

6. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć osobiście w biurze Zamawiającego przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu w godzinach 9:00-16:00; pocztą na adres Vratis Sp. z o.o., ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław lub mailowo na adres: info@vratis.com.

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta w odpowiedzi na postępowanie w ramach Projektu 2.3.2 POIR Bon na innowacje dla MŚP”.

Ofertę złożyć należy do dnia 21 grudnia 2015 – decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.

7. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

3) Przed upływem składnia ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty

Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku postępowania przez Zamawiającego.

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa pod warunkiem zawieszającym uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP.

 

Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.